ALGEMENE VOORWAARDEN

Model Algemene Voorwaarden vastgesteld door de NEVOA op 1 juli 2018. Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend  toegestaan in ongewijzigde vorm. Aanpassingen hierop zijn uitsluitend toegestaan, indien deze worden opgenomen in de daaruit volgende  overeenkomst(en) tussen de Gebruiker en haar wederpartij. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van  het model wordt door de NEVOA uitgesloten. 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die lid is van of leden heeft bij de NEVOA en die deze algemene voorwaarden  overeenkomstig artikel 2 van toepassing heeft verklaard. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker bij een Overeenkomst.  

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Gebruiker namens Opdrachtgever verwerkt en die zijn benoemd in de  Overeenkomst. 

Bijlage: de bijlage behelzende een overeenkomst inzake verwerking van Persoonsgegevens die aan de algemene voorwaarden is  aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden indien Gebruiker namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt.  

Recente berichten

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop Gebruiker deze  algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden  dienen te worden betrokken. 
 3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Gebruiker en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop• of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige  bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende aanbieding of offerte door Gebruiker retour is  ontvangen. Het staat Gebruiker vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het  kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig  deel van de opgegeven prijs. 
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 4. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen  voorwaarden. 

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van  enig beoogd resultaat. 
 2. Gebruiker zal de Overeenkomst voorts (doen) uitvoeren met inachtneming van de voor haar geldende gedragsregels van de NEVOA,  zoals opgenomen in het Reglement Beroepsuitoefening. Een exemplaar van dit Reglement wordt aan Opdrachtgever op aanvraag 3. toegezonden. Opdrachtgever zal de uit het Reglement voor Gebruiker, respectievelijk voor degenen die bij of voor haar werkzaam zijn,  voortvloeiende verplichtingen respecteren. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gebruiker, niet door of vanwege  een individuele medewerker van Gebruiker, ongeacht of Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog  op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers van Gebruiker De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 worden  uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. Deze bepaling is mede bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen, ook derden, die bij de  uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te  laten verrichten door derden. 

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het  correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk  zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Gebruiker worden verstrekt. Opdrachtgever is ertoe gehouden om Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte gegevens en bescheiden, ook  indien deze van derden afkomstig zijn. 
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van eventueel door de Opdrachtgever  verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 7. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging in de uitvoering van de  Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te  brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot  een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft  goedgekeurd. 
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde personen of derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden  verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de  daartoe nodige faciliteiten. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade  lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 7. De Opdrachtgever doet afstand van het recht om personen of rechtspersonen, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan Gebruiker,  aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. 

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten  werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering  daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de  Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 3. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van  omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend. 
 4. Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de  Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Gebruiker. 

ARTIKEL 6: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN 

 1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking  van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en / of materialen te verstrekken,  dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is  ontvangen respectievelijk de informatie en / of materialen zijn verstrekt. 
 3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit  nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te  stellen. 

ARTIKEL7: HONORARIUM 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het  honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden  worden verricht. 
 3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging  ondergaan, is Gebruiker gerechtigd het honorarium of het uurtarief aan te passen. 
 4. Bovendien mag Gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk  overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 
 5. Gebruiker zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de  omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 6. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het  aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 
 7. Het honorarium van Gebruiker, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand  of na uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover andere  afspraken hebben gemaakt. 
 8. Over alle door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

ARTIKEL 8: BETALING 

 1. Betaling van de door de Gebruiker verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Gebruiker aan  te wijzen bankrekening Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames in de zin van artikel 10, schorten de  betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere  ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente (bij handelstransacties), verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening. 
 3. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of kosten. 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is  Gebruiker gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen  vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Gebruiker uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de

Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar. 

 1. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 6. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde  voor de toerekening aanwijst. 
 2. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de  kosten worden voldaan. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee opdrachtgevers zijn zij, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen. 

ARTIKEL 9: RENTE EN INCASSOKOSTEN 

 1. Indien Opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, niet of niet  volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Gebruiker aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het  openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de  buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Opdrachtgever binnen de tweede  termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de  wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Indien 

Opdrachtgever een ondernemer of rechtspersoon is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1,  niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel  buitengerechtelijke incassokosten (BIK), alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van  verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. 

 1. Gebruiker stuurt aan Opdrachtgever een schriftelijke sommatie ter betaling van het openstaande bedrag, de verschuldigde rente over het  openstaande bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente daarover, binnen een uiterste termijn van 7 dagen. 3. Indien Opdrachtgever na verstrijken van de uiterste termijn niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal  Gebruiker een gerechtelijke vordering tegen Opdrachtgever kunnen instellen. Alle gerechtelijke en/of executiekosten, die Gebruiker heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever, komen dan eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 

ARTIKEL 10: RECLAMES EN KLACHTEN 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na  ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de  declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te  bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. 
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Gebruiker aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat  hij die reclame gegrond acht. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het  kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald honorarium. 
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk  zijn binnen de grenzen van artikel 14. 
 5. Klachten omtrent de wijze van beroepsuitoefening door Gebruiker kunnen op grond van het reglement tuchtzaken worden voorgelegd aan  de Raad van Tucht van de NEVOA. 

ARTIKEL 11: OPZEGGING EN ANNULERING 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 2. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege het  daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag  liggen die uitsluitend aan Gebruiker zijn toe te rekenen. De compensatie mag door Gebruiker worden gebaseerd op de gemiddelde omzet over de laatste drie maanden. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking  worden gesteld aan Opdrachtgever. 
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor  overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen  die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 4. Indien een Overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op 100%  van de overeengekomen prijs. 

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever  de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal  nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat  nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in  redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 13: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN 

 1. Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever op  eerste verzoek van Gebruiker gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te  retourneren. 
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde  verplichting, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, voor rekening van Opdrachtgever. 3. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden van originele bescheiden die Opdrachtgever aan Gebruiker ter  beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Gebruiker. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden deze bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd tegen het einde van de Overeenkomst. 

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Gebruiker die bij zorgvuldig en deskundig  handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van  toepassing zijnde limieten onder de door Gebruiker afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal tweemaal het  declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden,  de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 2. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te  verminderen. 
 3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en  schade door bedrijfsstagnatie. 
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan  opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker of zijn ondergeschikten. 
 5. De in lid 2 t/m 5 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Gebruiker ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. 8. Gebruiker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst  daarvan. 

ARTIKEL 15: VRIJWARINGEN 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de  Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever  Gebruiker voor schade veroorzaakt door virussen en defecten. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie  van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van  Opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tevens voor aanspraken van derden waarbij Gebruiker als medepleger van Opdrachtgever wordt  aangemerkt. 

ARTIKEL 16: RISICO-OVERGANG 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment  waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door  Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

ARTIKEL 17: OVERMACHT 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid  die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening  komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,  ziekte van Gebruiker, of van de door Gebruiker ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien  of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat  Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze  periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL 18: GEHEIMHOUDING 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot

 

openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gebruiker zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

 1. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Gebruiker gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure,  gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij  de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging. 
 2. Indien Gebruiker, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Gebruiker zich ter  zake niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de  wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van  adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen van Gebruiker openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.  Dit leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit. 

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich alle rechten voor met betrekking tot  producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover  deze uit de wet voortvloeien. 
 2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om  te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker worden  verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders  voortvloeit. 
 3. Gebruiker behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor  zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

ARTIKEL 20: VERVALTERMIJN 

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit  welke hoofde dan ook jegens Gebruiker in verband met het verrichten van werkzaamheden door Gebruiker in ieder geval een jaar na het  moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE 

 1. Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de daaraan gekoppelde  overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, trachten op te lossen in onderling overleg, danwel zonodig met behulp van Mediation conform  het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, althans die van de Stichting Kwaliteits  Mediators te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Eerst als vaststaat dat partijen hun geschillen niet door  Mediation kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen. 
 3. Alle geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever, worden tenzij de kantonrechter bevoegd is beslecht door de bevoegde rechter in het  arrondissement waarin Gebruiker zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens  de wet bevoegde rechter. 

ARTIKEL 22: WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde  versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de  algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1. Algemeen 

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.  
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien  Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Gebruiker vervult (afhankelijk van de  hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.  

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking 

 1. Gebruiker verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te  verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee  redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.  
 2. Gebruiker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal  Gebruiker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In de Overeenkomst  is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en Persoonsgegevens het gaat. 
 3. Gebruiker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Gebruiker neemt geen  beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van  Persoonsgegevens. 

Artikel 3. Verplichtingen Gebruiker 

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Gebruiker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van  de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.  
 2. Gebruiker zal Persoonsgegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Gebruiker zullen worden aangeleverd. 3. Gebruiker zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de genomen maatregelen  aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage. 
 3. De verplichtingen van Gebruiker die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het  gezag van Gebruiker. 
 4. Gebruiker zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet en regelgeving.  
 5. Gebruiker zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een  gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens 

 1. Gebruiker mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en  regelgeving.  
 2. Gebruiker zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat. 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid 

 1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. 
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Gebruiker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.  3. Gebruiker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van  Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van  Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door  Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Gebruiker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor  andere doeleinden, is Gebruiker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze  Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers  

 1. Opdrachtgever verleent Gebruiker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.  2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Gebruiker Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde  subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient  schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.  
 2. Gebruiker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Gebruiker  zijn overeengekomen. Gebruiker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden. 

Artikel 7. Beveiliging  

 1. Gebruiker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname,  aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).  
 2. Gebruiker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Gebruiker zal zich inspannen om de beveiliging  te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen  van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Gebruiker ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd  dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken  maatregelen.

 

Artikel 8. Meldplicht 

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op  onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot  doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Gebruiker, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover  zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen  zal informeren of niet. Gebruiker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. 
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Gebruiker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel  betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten. 
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: 

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; 

Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; 

Wat is de (voorgestelde) oplossing; 

Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; 

Contactgegevens voor de opvolging van de melding; 

Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder). 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Gebruiker, zal Gebruiker het verzoek doorsturen aan  Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.  Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Gebruiker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Gebruiker  hieraan meewerken en kan Gebruiker hiervoor kosten in rekening brengen. 

Artikel 10. Audit 

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter  controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage. 
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Gebruiker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd,  beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit  wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Gebruiker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het  naleven van deze Bijlage door Gebruiker. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door  Opdrachtgever, eens per jaar plaats.  
 3. Gebruiker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals  systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is  tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. 
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding  daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.  
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren deskundige  altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen. 

Artikel 11. Duur en opzegging 

 1. De overeenkomst als opgenomen in deze Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij  gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.  
 2. De overeenkomst opgenomen in de Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd. 
 3. Partijen mogen de overeenkomst opgenomen in de Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming. 4. Na beëindiging van de overeenkomst als opgenomen in de Bijlage vernietigt Gebruiker de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens  onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

Paraaf Opdrachtgever: ……  

Datum: ………………………..

 

De algemene voorwaarden van NEVOA zijn laatstelijk op 21 augustus 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40538529. Deze algemene voorwaarden zijn  eveneens gepubliceed op www.nevoa.nl 

Menu